Podmienky

Základné informácie

pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
,,Zákon“), Vám ako dotknutej osobe
(fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle
okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov
zodpovednej osoby, sprístupňuje aj ďalšie potrebné informácie, ktoré sa
nachádzajú v záložkách vľavo.

Prevádzkovateľ v zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31
Zákona pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných,
personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:

 zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú
zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov
spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich
pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;

 zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje
sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a
prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom
na účel spracovateľskej operácie; povahu, rozsah, kontext a účel
spracovateľskej operácie; odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných
údajov; poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;

prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu
ochrany osobných údajov a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej
osoby;

prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie
nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby;

riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva
a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných
údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov –
neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom
na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so
spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky

Adresa: Hraničná
12

820 07, Bratislava 27

Slovenská republika

IČO:
36 064 220Podateľna: pondelok –
štvrtok: 8:00 - 15:00 piatok: 8:00 - 14:00

 

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany
osobných údajov:

Utorok
a Štvrtok od 8:00 do 12:00+421 2 323 132
20

Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132
11

Sekretariát úradu +421 2 323 132 14

Fax: +421 2 323 132 34 Hovorca:

mobil:
0910 985 794 e-mail: hovorca@pdp.gov.sk E-mail:

- všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk-
pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.skwebové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk- na podávanie žiadostí o
poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.

z. o
slobodnom prístupe k informáciám využite on-line
formulár.-
emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v
oblasti ochrany osobných údajov. Je
určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že
ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk

Informácie o účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov

Informácie
o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené

Jednou
zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto
zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený
a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s
týmto účelom.

Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel
spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah
spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa
spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa
zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom
na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je
potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov
určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu
nerozširoval.

Zákon
o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť
dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej
osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo
od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe
poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v
dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s
týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

Vaše osobné údaje preto spracúvame za účelom splnenia
zákonných povinností na úseku daní a účtovníctva, za účelom realizácie Vašich
objednávok, objednaných služieb, fakturácie alebo pre účely doručenia
objednávok na Vašu kontaktnú adresu.Doba spracúvania osobných údajov alebo
informácia o kritériách jej určenia:

Vaše osobné údaje sú spracúvané podľa možnosti, tak krátko
ako je to len možné. Najčastejšie všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame
bezpečným spôsobom, zlikvidujeme bezodkladne po vysporiadaní našich zmluvných
záväzkov alebo po odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, príp.
po uplynutí nami vymedzenej primeranej doby s ohľadom na princíp minimalizácie
uchovávania podľa článku 5 ods. 1 písm. e) GDPR, ktorou sa spravuje uchovávanie
osobných údajov.

Ako Prevádzkovateľ zabezpečíme výmaz osobných údajov bez
zbytočného odkladu po tom, ako:

boli
ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a našou Spoločnosťou; a/alebo zanikli
všetky Vaše záväzky voči našej Spoločnosti; a/alebo boli vybavené všetky Vaše
reklamácie a žiadosti; a/alebo boli vysporiadané všetky ďalšie práva a
povinnosti medzi Vami a našou Spoločnosťou; a/alebo

boli naplnené všetky účely spracúvania
stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste nám dali
súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo
uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas
odvolala; a/alebo

bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných
údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto
žiadosti; a/alebo

nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu
spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom
na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov;

a súčasne netrvá oprávnený záujem našej Spoločnosti,
zanikli všetky povinnosti našej Spoločnosti stanovené všeobecne záväznými
právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej
osoby (najmä na účely archivácie, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré
by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade
ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel. Ak je to možné,
informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich
náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť
vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto
nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané
osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

V prípade záujmu o ďalšie informácie o konkrétnej dobe
uchovávania Vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom
kontaktných údajov uvedených na našom webovom sídle.

Práva dotknutej osoby

Práva
dotknutej osoby

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „Zákon“) Vám ako dotknutej osobe
garantujú tieto práva: a)právo Dotknutej
osoby na prístup k osobným údajom,

ktorého obsahom je:

právo
získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje,
ktoré sa týkajú Dotknutej osoby;

v prípade, že sú osobné údaje Dotknutej osoby spracúvané,
právo získať prístup k spracúvaným osobným údajom a právo získať tieto
informácie:

- informáciu
o účeloch spracúvania;

- informáciu
o kategóriách dotknutých osobných údajov;

- informáciu
o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje
poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných
organizácií;

- ak
je to možné, informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov
alebo, ak to nie je možné, informáciu o kritériách na jej určenie;

- informáciu
o existencii práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov
týkajúcich sa Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania
a o existencii práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

- informáciu
o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;

- ak
sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie,
pokiaľ ide o ich zdroj; - informáciu o existencii automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia a v týchto
prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a
predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre Dotknutú
osobu;

právo
byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia, týkajúcich
sa prenosu osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny
alebo medzinárodnej organizácii;  

právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa
spracúvajú, avšak za dodržania podmienky, že právo na poskytnutie kópie
spracúvaných osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody
iných;

Právo Dotknutej osoby
na prístup k osobným údajom vo svojej podstate znamená, že Dotknutá osoba
má právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré
sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným
údajom. Na žiadosť Dotknutej osoby poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa
spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré Dotknutá osoba požiada, môžeme
účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak Dotknutá
osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v
bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiadala o iný
spôsob. Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca.
Máme právo predĺžiť dobu spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je
požiadavka zložitá alebo častá. Musí však Dotknutej osobe do 1 mesiaca oznámiť
dôvod predĺženia doby spracovania. V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo
príliš častej máme právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť
žiadosť. Musíme vysvetliť dôvod odmietnutia a právo dotknutej osoby obrátiť sa
so sťažnosťou na dozorný orgán. b)právo
Dotknutej osoby na opravu osobných údajov, ktorého obsahom je:

právo
na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné
údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby;

právo na doplnenie neúplných osobných údajov Dotknutej
osoby, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia Dotknutej
osoby;

Právo Dotknutej osoby
na opravu osobných údajov znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o
opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné.
Dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj
prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. c)právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na
zabudnutie“), ktorého obsahom je:

 právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez
zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby,
ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

- osobné
údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

- Dotknutá
osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a to za
splnenia podmienky, že neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných
údajov;

- Dotknutá
osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1.
Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov
alebo Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21
ods. 2. Nariadenia;

- osobné
údaje sa spracúvali nezákonne;

- osobné
údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva
Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;

- osobné
údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa
článku 8 ods. 1.

Nariadenia;

 právo, aby Prevádzkovateľ, ktorý zverejnil
osobné údaje Dotknutej osoby, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na
vykonanie opatrení podnikol primerané opatrenia vrátane technických opatrení,
aby informoval iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných
údajov, že Dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné
údaje, ich kópiu alebo repliky;

pritom platí, že právo
na vymazanie osobných údajov s obsahom práv podľa článku 17 ods. 1. a 2.
Nariadenia  [t. j. s obsahom práv
podľa (i) a (ii) tohto písm. c) bodu J. tohto dokumentu] nevznikne, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné:

1.   na
uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

2.   na
splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva
Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha,
alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi;

3.   z
dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods.
2. písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia;

4.   na
účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického
výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, pokiaľ je
pravdepodobné, že právo uvedené v článku 17 ods. 1. Nariadenia znemožní alebo
závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania osobných
údajov; alebo

5.   na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

Právo Dotknutej osoby
na vymazanieosobných údajov teda znamená, že musíme vymazať Vaše osobné
údaje

pokiaľ (i) nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli
zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii)
vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené
dôvody pre spracovanie, alebo (iv) nám to ukladá zákonná povinnosť.

d)právo Dotknutej osoby na obmedzenie
spracúvania osobných údajov, ktorého obsahom je:

                                        právo na to, aby
Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z
týchto prípadov:

-            
Dotknutá osoba napadne správnosť osobných
údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť
osobných údajov;

-            
spracúvanie osobných údajov je protizákonné a
Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho
obmedzenie ich použitia;

-            
Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na
účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

-            
Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa
článku 21 ods. 1. Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na
strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby;

 právo, aby v prípade, že sa spracúvanie
osobných údajov obmedzilo podľa podbodu (i) tohto písm. d) bodu J. tohto
dokumentu, takéto obmedzene spracúvané osobné údaje sa s výnimkou uchovávania
spracúvali len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie
alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo
právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie
alebo členského štátu;  právo byť vopred informovaný o zrušení
obmedzenia spracúvania osobných údajov;

Právo Dotknutej osoby
na obmedzenie spracúvania osobných údajov znamená, že pokiaľ nevyriešime
akékoľvek sporné otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, musíme
obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že osobné údaje dotknutej
osoby môžeme mať len ukladať a nie ďalej spracúvať. e)právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči
príjemcom, ktorého obsahom je:

 právo, aby Prevádzkovateľ oznámil každému
príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie
osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16,
článku 17 ods. 1. a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné
alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie;  právo, aby Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch
informoval Dotknutú osobu, ak to Dotknutá osoba požaduje;

PrávoDotknutej osoby
na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom znamená povinnosť
Prevádzkovateľa oznámiť každému príjemcovi, ktorému osobné údaje Dotknutej
osoby poskytol, každú opravu a vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich
spracúvania. Túto povinnosť Prevádzkovateľ nemá len v prípade, ak je takéto
oznámenie z objektívnych dôvodov nemožné alebo si vyžaduje neprimerané úsilie. f)právo Dotknutej osoby na prenosnosť
osobných údajov, ktorého obsahom je:

 právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú
Dotknutej osoby a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu
prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, ak:

- sa
spracúvanie zakladá na súhlase Dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1. písm. a)
Nariadenia alebo článku 9 ods. 2. písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa
článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia, a súčasne;

- sa
spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, a súčasne;

- právo
na získanie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez
toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a
slobody iných;

 právo na prenos osobných údajov priamo od
jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky
možné;

Právo na prenosnosť
údajov znamená, že máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste
nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom
formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu
prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie
je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa však
týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe zmluvy, ktorej
ste zmluvnoustranou.g)právo Dotknutej osoby
namietať, ktorého obsahom je:

 právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich
sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré
sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f)
Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto
ustanoveniach Nariadenia;

 [v prípade realizácie práva kedykoľvek namietať
z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu
osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6
ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu
založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia] právo, aby Prevádzkovateľ ďalej
nespracúval osobné údaje Dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné
oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a
slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov;

 právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu
osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, na účely priameho marketingu,
vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom; pritom
platí, že ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely
priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať;

(v
súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti) právo na uplatnenie
práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom
automatizovaných prostriedkov s použitím technických špecifikácií;

právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie
Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej
osoby, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického
výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, avšak s
výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov
verejného záujmu;

Právo Dotknutej osoby
namietať teda znamená, že ako Dotknutá osoba môžete vzniesť námietku proti
spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame pre účely priameho
marketingu alebo z oprávnených dôvodov. Pri spracúvaní osobných údajov za
účelmi marketingu prestaneme ihneď po obdržaní námietky.

h)právo Dotknutej osoby súvisiace s
automatizovaným individuálnym rozhodovaním , ktorého obsahom je:

 právo, aby sa na Dotknutú osobu nevzťahovalo
rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných
údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú
alebo ju podobne významne ovplyvňujú, s výnimkou prípadov podľa článku 22 ods.
2. Nariadenia [t. j. s výnimkou prípadov, ak je rozhodnutie: (a) nevyhnutné na
uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, (b)
povolené právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ
podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu
práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby alebo (c) založené na
výslovnom súhlase Dotknutej osoby];

Právo Dotknutej osoby
súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním znamená, že ako
Dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré
je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a
ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne
ovplyvňujú. V prípadoch ak je takéto spracúvanie nevyhnutné na uzavretie alebo
plnenie zmluvy alebo založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby,
prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených
záujmov Dotknutej osoby, najmä prijme minimálne opatrenia, ako právo na ľudský
zásah zo strany prevádzkovateľa, právo dotknutej osoby vyjadriť svoje
stanovisko a práva dotknutej osoby napadnúť rozhodnutie. Prevádzkovateľ
poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe
žiadosti podľa článkov 15 až 22 Nariadenia GDPR, bez zbytočného odkladu a v
každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže
v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť
žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení
dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi
zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými
prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými
prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.V prípadoch
uvedených môže prevádzkovateľ odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej
osoby pri výkone jej práva podľa článkov 15 až 22 Nariadenia GDPR len ak
preukáže, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať.i) Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle
ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov, ktorého obsahom je:

 právo Dotknutej osoby, ktorá sa domnieva, že
dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k
zneužitiu jej osobných údajov, podať na Úrade pre ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov;

 Návrh na začatie konania možno podať písomne,
osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí
byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom,
ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní;

 Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia §
100 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať:

- meno,
priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa;

- označenie
toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo
trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo;

- predmet
návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní
osobných údajov porušili;

- dôkazy
na podporu tvrdení uvedených v návrhu;

- kópiu
listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo
uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa;

 Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v
lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch môže Úrad
túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty
Úrad písomne informuje účastníkov konania;

 Vzor návrhu na začatie konania o ochrane
osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu ( https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/vzor_navrhu_na_zacatie_konania_podla_noveho_zakona.docx).

 
 

Právne základy spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v zmysle čl. 6
ods.1 písm. a) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. a) Zákona – dotknutá
osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo
viaceré konkrétne účely, v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) nariadenia GDPR, resp. §
13 ods.1 písm. b) Zákona - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej
osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy a v zmysle čl. 6 ods.1 písm.
c) nariadenia GDPR, resp. §13 ods.1 písm. c) Zákona - spracúvanie osobných
údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa
osobitných právnych predpisov. Ide pritom najmä o tieto osobitné predpisy:

zákon
č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákov;
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov; zákon č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov; zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty;

Zásady používania súborov cookies

V súlade s § 55 ods. 5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o
elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme
informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového
prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies
nevyhovuje .

Čo sú cookies?Súbory
cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača
odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia
(počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr.
smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory
vášho internetového prehliadača. Cookies
obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho
vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory
cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies
vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies : Používaním stránok prevádzkovaných
prevádzkovateľom vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača.
Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie
súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a
pokračujete v návšteve našich web stránok
považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Prečo používame cookies? Cookies
používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby,
prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako
aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Prevádzkovateľ nepoužíva údaje
získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom
pošty, elektronickej pošty alebo telefónu. Ako
môžete nastavenia cookieszmeniť?Väčšina internetových prehliadačov je
pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete
zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies
poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „
pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k
stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na
každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Váš webový prehliadač
môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či
blokoval, vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť
ukladanie cookies len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo vašom
zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich
povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich
nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a
znížený užívateľský komfort.Konkrétny postup pre najpoužívanejšie webové
prehliadače nájdete tu:ChromeSafariInternet ExplorerFirefoxAndroidPrečo si ponechať nastavenie cookies?Používaniecookies
a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny
ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a
znížený užívateľský komfort.